Information boende

Bostadsrättsföreningens A till Ö

Denna information är till för att underlätta vardagen för oss som bor här tillsammans på Östervägen 9.
Tanken med informationen är även att den ska ge dig som nyinflyttad en god inblick i hur vi vill ha det i vår förening.

Om du har någon fråga kan du börja med att söka svaret här och om du inte finner det du söker är du välkommen att kontakta styrelsen på info@brfpoppeln.se.

Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger din lägenhet utan du äger en andel i en bostadsrättsförening. Föreningen äger huset och lägenheterna. Att bo i en bostadsrättsförening medför särskilda krav på ansvar och skyldigheter jämfört med att bo i en hyresrätt. Här är några enkla uppmaningar:

  • Vårda din och föreningens gemensamma egendom väl.
  • Visa hänsyn mot dina grannar och mot vår gemensamma boendemiljö. 
  • Ta ansvar för att rapportera felaktigheter eller skador som uppkommer. Det kan bespara oss stora kostnader om det uppmärksammas snabbt.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som vi alla fattar på föreningsstämman. I föreningens stadgar och i bostadsrättslagen framgår bostadsrättsinnehavarens skyldigheter och rättigheter.

Med detta följer några ”ordningsregler” som vi alla ska följa och som kan ses som ett stöd för föreningens medlemmar. Vissa är delvis tvingande i enlighet med föreningens stadgar medan andra kan ses som grundregler för ett gott uppförande boende emellan.

A
Andrahandsuthyrning. Det krävs godkännande av styrelsen för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Uthyrning godkänns som längst för ett år i taget. Om du vill hyra ut din bostadsrätt ska du i god tid fylla i och skriva under Delagotts blankett  Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt. Lämna den sedan i föreningens postbox i 9A. Styrelsen kommer att fatta beslut om din ansökan vid nästkommande styrelsemöte (vanligen månatligt). En avgift tas ut månadsvis (450 kr för 2024). Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till styrelsen på info@brfpoppeln.se

Du får gärna använda dig av  blankett Hyresavtal – Upplåtelse av lägenhet i andra hand för bostadsändamål i relationen mellan dig och den som ska hyra din bostadsrätt. Den som hyr måste också ha hemförsäkring.

Anslagstavlor finns i varje port. Här finner du information om protokoll från det senaste årsmötet. Det finns även information om var de närmaste återvinningsstationerna finns.

Ansvar har vi alla som bor här. Vi ska tillsammans vårda vår gemensamma egendom för bästa trivsel. Är du osäker på vem som har ansvaret för enskilda detaljer, börja med att läsa föreningens stadgar. Om du därefter har frågor kan du kontakta styrelsen. Du bestämmer i princip över din lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. För att göra väsentliga förändringar måste du dock ha styrelsens medgivande, se Ombyggnationer och renoveringar.

Antenner, se Paraboler.

Avfall, se Elektronikavfall och Sopor.

Avgiften betalas till Delagott och avier kommer kvartalsvis. Du kan även betala enkelt via Autogiro, kontakta Delagott för hjälp med att ordna det. Om avgiften inte har betalats i tid skickas efter åtta dagar en påminnelse och om ingen betalning har skett efter 20 dagar skickas ett inkassokrav. Om avgiften fortfarande inte har betalats efter 40 dagar skickas en uppsägning av bostadsrätten.

B
Balkonger
är inte till för att skaka mattor ifrån. Tänk på dina grannar som har balkonger i närheten. Inglasning av balkonger är inte tillåtet då det radikalt förändrar fastighetens exteriör. Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen på grund av brandrisken. Dessutom kan ju matoset vara störande för dina grannar.

Balkonglådor ska hänga på insidan av räcket på grund av olycksrisken. När du vattnar balkonglådorna, tänk då på att vattnet inte ska rinna ned på balkongen under.

Barnvagnar kan placeras inne i din bostadsrätt eller i ditt förråd. Det är inte tillåtet att ställa dem i trapphusen då det hindrar städning och kan vara ett hinder vid brand eller sjuktransport. De är inte heller tillåtna i cykelförråd.

Brandvarnare ska finnas fungerande i varje bostadsrätt. Det är ett lagkrav!

Bredband, telefoni och TV distribueras av Tele2.
Basutbudet av TV-kanaler ingår i avgiften. Om du vill ha ett större tv-utbud eller teckna abonnemang för bredband/ip-telefoni kontakta Tele2  kundtjänst för information om utbud och priser. 

C
Cykelrum.
Det finns två cykelrum på baksidan av huset. Var noga med att aldrig lämnas dörren olåst! Cyklar som används mer sällan parkerar du längst in. Om du inte längre vill ha kvar din cykel är du ansvarig för att se till att den flyttas från cykelrummet.

D
Driftskostnader. Kostnader för värme, vatten och el är en stor utgiftspost. Det betyder att om vi är ”snåla” och sköter vårt hus effektivt kan vi i stor mån påverka vår boendekostnad.

E
Ekonomi.
Delagott förvaltar vår ekonomi. Årsredovisningen granskas av auktoriserad revisor.

El. Innehavare tecknar eget nät och elavtal. Nätområdet är Huvudsta (HUV), ägare Vattenfall Sveanät. Laddning av elfordon är ej tillåtet i garage eller vid p-plats.

Elektronikavfall, till exempel gamla brödrostar och elkablar, ska alltid lämnas på kommunens miljöstation.

Element, se Uppvärmning.

Entrédörrarna är alltid låsta och se därför till att de går i lås när du öppnat dem!

E-post. Föreningen e-postadress är: info@brfpoppeln.se som du ska använda om du vill kontakta styrelsen i någon fråga eller om du vill informera om någonting.

F
Felanmälan
. Vid akuta fel, till exempel hissproblem och vattenläckage, se under respektive rubrik. För övriga fel ska du kontakta Delagott  (https://www.delagott.se/felanmalan)

Fest är trevligt men kan vara störande för dina grannar så informera dem innan! Detta ger dig dock inte frihet att ”väsnas” till långt in på småtimmarna. Se vidare under Oljud.

Fåglar får inte matas på balkonger eller vid fönsterblecken. Det drar till sig råttor och orsakar spillning på underliggande balkonger och fönster.

Föreningen. Bostadsrättsföreningen heter Brf. Poppeln nr. 12 och omfattar Östervägen 9 A och B.

Förrådsutrymmen. Varje bostadsrätt har ett förråd som antingen finns i källaren, de gamla ”soprummen” eller i ett garage. Se till att du har ett bra lås och glöm inte att stänga dörren till källarförråden så obehöriga inte får tillträde! Bensin, gasflaskor och andra brandfarliga vätskor får inte förvaras i eller utanför förråden. Kontakta styrelsen om lampan i ditt förråd inte fungerar. Det finns inga extra förråd att hyra.

Försäkring. Du bör ha ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Det är viktigt då det skyddar dig vid skador på fastigheten som beror på oaktsamhet eller slarv.

G
Garage
finns och om du är intresserad ska du kontakta styrelsen för uppgift om kötid och kostnad. 

Grillning, se Balkonger. Takterraser är undantagna och grillning med el eller gasol är tillåtet.

Grovsopor, till exempel gamla möbler och större emballage måste du själv hantera och se till att lämna vid återvinningsstation eller -central. De får inte placeras i cykelrum, källargångar eller på gården.

H
Hissar. Vi har serviceavtal med Stockholm Hiss- & Elteknik som regelbundet ser över hissarna. Om en driftstörning uppstår ska det rapporteras till dem. Enklare fel som att hissdörren inte går att stänga kan ofta bero på smuts eller grus så prova gärna att rensa först. Det går att felanmäla till info@hiss-elteknik.se. Vid akuta fel, till exempel om någon är instängd i hissen, ska du ringa 08-779 53 53.

Husdjur. Rastning av hundar, katter och andra husdjur är inte tillåten på föreningens tomt. Skulle ändå olyckan vara framme plockar du självklart upp efter din vän.

Hushållsel. Allt arbete med elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.

I
Inbrott
anmäler du till polisen. Informera gärna även styrelsen eftersom den typen av problem ofta går i vågor i bostadsområden.

J
Jour
, se felanmälan.

M
Motioner. Vill du framföra förslag och synpunkter till årsmötet kan du lämna en motion. Se Årsmöte.

Mäklare. För mäklare som är intresserade av information om föreningen och bostadsrätterna finns det en flik för dem på första sidan. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta styrelsen.

N
Nycklar
. Styrelsen har inga extranycklar till bostadsrätterna. Det innebär att du måste komma ihåg att ställa låset i ”serviceläge” (10 i tolv) om styrelsen har informerat om att tillträde behövs. De nycklar som hör till bostadsrätten, fyra till det undre låset och tre till det övre, har bostadsrättsinnehavaren kvitterat ut. Vid försäljning ska den som köpt bostadsrätten kvittera till sig nycklarna. Borttappad nyckel, även till postboxen (två stycken) anmäls till styrelsen. Nycklar till nedre låset är kopieringsskyddade och måste beställas genom styrelsen.

O
Ohyra
. Hittar du ohyra ska du anmäla det till styrelsen!

Oljud. Visa alltid hänsyn gentemot dina grannar och tänk på att det är lyhört i huset. Det ska vara tyst i huset mellan kl. 22.00 – 07.00. Om du känner dig störd ska du i första hand, på ett trevligt sätt, ta kontakt med din granne – han/hon kanske inte är medveten om att du har blivit störd. Påpeka problemet och försök finna en gemensam lösning. Om ni inte kan lösa frågan ska styrelsen informeras och den får då ta kontakt med berörda. Det underlättar om störningar är väl dokumenterade.

Ombyggnationer och renoveringar av större omfattning får inte ske utan att styrelsen har gett sitt tillstånd och det gäller speciellt bärande väggar, VVS-installationer eller om bostadsrättens funktion väsentligt påverkas. Bygglov kan behövas (se våra stadgar) och är en förutsättning för att vår fastighetsförsäkring ska gälla. Kontakta styrelsen om du är osäker på vad som gäller.

P
Paraboler får inte sättas upp på utsidan av balkongerna eller på husfasaden. Detta gäller även andra typer av antenner.

Parkeringsplatser finns och om du är intresserad ska du kontakta styrelsen för uppgift om kötid och kostnad.

R
Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen, till exempel entréer,  trapphus eller vädringsbalkonger.  Att slänga fimpar eller snus på vår mark visar inte respekt.

S
Solna Kommun
. På kommunens hemsida finns det mycket nyttig information för dig som kommuninvånare.

Sopor. Hushållssopor ska läggas i knuten påse i kärlen i soprummet på baksidan av huset. Matavfall ska lämnas i avsedda kärl (2024).

Stadgar styr föreningens verksamhet och finns att läsa på föreningens hemsida. Tömning sker 2 gr/vecka.

Stambyte av kök och badrum genomfördes 2000 i bostadsrätterna.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ansvarar för förvaltning och beslutar bland annat om antagande av nya medlemmar och uppsägning vid förverkande av bostadsrätten. Styrelsen utför också mycket av det löpande arbetet inom föreningen. Har du frågor, tips eller andra funderingar om vår bostadsrättsförening är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, likaså om du har kunskaper som kan vara föreningen tillgodo.

Städdag anordnar vi vanligen varje vår. Vi brukar då tillsammans hjälpas åt att städa upp på gården och i våra gemensamma utrymmen. Det brukar även finnas möjlighet att slänga grovsopor (dock inte farligt avfall) i big bags som vi ställer upp under kvällen.

Säkerhetsdörr är installerad i alla bostadsrätter.

T
Trapphusen
städas varje vecka. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa till exempel barnvagnar, hushållssopor, kartonger eller annat brännbart material i trapphusen. Det är inte tillåtet att röka i trapphusen.

Trädgårdsskötsel sköts av ett anlitat företag.

TV, se Bredband.

Tvättstuga. Vi har en tvättstuga i källaren i 9A. Där finns information om hur du bokar tvättid, vilka städrutiner som finns och hur du gör en felanmälan. Tänk på att alltid lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den. Det innebär bland annat att du ska torka av ytor, sopa och våttorka golvet, rensa samtliga luddfilter och skölja ur tvätt- och sköljmedelsfacken noga.

U
Underhållsansvar.
Du som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla din bostadsrätt och vad som ingår i det ansvaret framgår av föreningens stadgar. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över alla våtutrymmen och VVS-installationer då läckage är kostsamma och orsakar mycket besvär för dem som drabbas.

Uppvärmning sker via fjärrvärme. Det är en av föreningens större utgifter och tänk därför på att inte lämna balkongdörr och fönster öppna längre tid vid kall väderlek. Vädra istället snabbt och ordentligt. Om du har problem med att något element inte blir varmt kan du prova att lufta det och om det inte hjälper ska du kontakta förvaltare eller styrelsen. Stäng av vattenburen handdukstork sommartid. Sänk värmen om du är bortrest längre tid.

V
Vatten
. Var sparsam med vattnet genom att åtgärda läckande kranar och toalettcisterner. Stäng helst av vattnet om du är bortrest längre tid.

Vattenskador är dyra att åtgärda och håll därför uppsikt efter eventuellt läckage från rörsystem. Rapportera omedelbart om du ser någon tendens till läckage var som helst i huset. Vid akuta läckage ska du ringa en VVS-jour.

Ventilation. Huset har en ventilation som bygger på självdrag och för att den ska fungera måste ventilerna i rummen och under fönsterna vara öppna. Det är inte tillåtet att koppla fläkt direkt till frånluft i kök, badrum eller annan plats. Undantag är vindslägenheter som har mekanisk frånluft i kök monterat.

Å
Årsmöte.
Är den föreningsstämma som vanligen hålls i maj varje år. Enligt våra stadgar ska kallelsen skickas ut senast två veckor innan tillsammans med föreningens årsredovisning. Motioner ska vara styrelsen tillhanda i så god tid att de kan bifogas kallelsen.